People’s Porpoise Project

The People’s porpoise Project is phase 2 of the porpoise photo ID project and is funded by the National Lottery, Heritage Lottery Fund from 1st April 2018- 31st March 2019.

 

The project ran alongside the porpoise photo ID project and had three elements; a photo ID project; a sightings database focusing on the harbour porpoise population around the Pembrokeshire coast; and a community project to recruit and train volunteers and spread awareness of our important natural heritage.

Porpoise_Pembrokeshire_Sea_Trust_Website

The aim of this project is to continue our long-term monitoring of the species and its habitat through photo ID surveys and sightings records. This project has allowed us to expand on phase 1 by doubling up on volunteers and survey sites which means we can collect double the amount of data. By surveying multiple sites around the Pembrokeshire coastal path we will be able to gather a lot more information regarding porpoise movement, both individual and group and population dynamics. The data collected as part of this project will contribute towards answering questions regarding harbour porpoise site usage, behaviours, provide additional information of the range of the local population as well as the potential effects of human activities on their behaviour. The information we collect can aid in the protection of the species which will have a positive knock on effect to its associating ecosystem and the natural heritage of the area. The data we can collect here in Pembrokeshire will add to the current knowledge of porpoises and therefore has the potential to be pivotal in porpoise research. The picture below shows just some of the information we can find out through long-term monitoring.

pasted image 0

As a result of phase 1 (Porpoise photo ID project) we have fully prepared ourselves for phase 2. Throughout the phase 1, we performed extensive literature searches, trialled many survey methods and tested different types of equipment. Phase 1 has also allowed Sea Trust to collaborate with a number of other organisations who have helped enhance the project. Phase 2 builds on methods developed and data collected in phase 1.

 

By getting the community involved and training volunteers as citizen scientists, we will also educate them about the precious marine life they have on their doorstep and encourage them to be proud of their natural heritage and in turn protect it by changing their attitudes and behaviors. Long-term monitoring surveys will help ensure that the porpoises and other marine life are protected and will remain abundant around the Pembrokeshire coast for future generations to enjoy. This project will make a lasting difference to natural heritage by establishing baseline porpoise data including porpoise movements, behavior and population status. Data collected will assist in our overall goal of protecting Strumble Head as a Marine Conservation Zone. It will also make a lasting difference to the community by raising awareness and getting them directly involved in collecting data. This will give them a sense of community responsibility improving individual health and wellbeing

Reports

Mental health and wellbeing the benefits of environmental volunteering

People’s Porpoise Project Photo ID Methods

 

Print

Prosiect People’s Porpoise [Llamhidydd y Bobl]

Prosiect People’s Porpoise yw cam 2 o’r prosiect ID llun llamhidydd ac fe’i hariennir gan y Loteri Genedlaethol, Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd y prosiect yn rhedeg ochr yn ochr â’r prosiect ID llun llamhidydd ac mae ganddo dair elfen; prosiect ID llun; cronfa ddata ar gyfer achlysuron gweld sy’n canolbwyntio ar boblogaeth llamhidyddion yr harbwrs o gwmpas arfordir Sir Benfro; a phrosiect cymunedol i recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr a lledaenu ymwybyddiaeth o’n treftadaeth naturiol bwysig.

Nod y prosiect hwn yw parhau â’n monitro hirdymor o’r rhywogaeth a’i chynefin trwy arolygon ID llun a chofnodion achlysuron gweld. Mae’r prosiect hwn wedi caniatáu i ni ehangu ar gam 1 trwy ddyblu ar wirfoddolwyr a safleoedd arolygu sy’n golygu y gallwn ni gasglu swm dwbl o ddata. Trwy arolygu safleoedd lluosog o gwmpas llwybr arfordirol Sir Benfro, byddwn ni’n gallu casglu llawer mwy o wybodaeth ynghylch symudiad llamhidyddion, dynameg unigol a grŵp a dynameg poblogaeth. Bydd y data a gesglir fel rhan o’r prosiect hwn yn cyfrannu tuag at ateb cwestiynau ynglŷn â defnydd safleoedd harbwr gan lamhidyddion, ymddygiadau, bydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol am ystod y boblogaeth leol yn ogystal ag effeithiau posibl gweithgareddau dynol ar eu hymddygiad. Gall y wybodaeth a gasglwn ni helpu i amddiffyn y rhywogaeth a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ei hecosystem gysylltiedig a threftadaeth naturiol yr ardal. Bydd y data y gallwn ni ei chasglu yma yn Sir Benfro yn ychwanegu at y wybodaeth gyfredol o lamhidyddion ac felly mae’n bosib y bydd yn allweddol mewn ymchwil i lamhidyddion. Mae’r llun isod yn dangos peth o’r wybodaeth yn unig y gallwn ni ei darganfod trwy fonitro hirdymor.

O ganlyniad i gam 1 (prosiect ID llun llamhidydd), rydym wedi ein paratoi ein hunain yn llawn ar gyfer cam 2. Trwy gydol cam 1, fe wnaethon ni chwiliadau llenyddol helaeth, treialu nifer o ddulliau arolygu ac fe brofon ni wahanol fathau o offer. Mae cam 1 hefyd wedi caniatáu i Sea Trust gydweithio â nifer o sefydliadau eraill sydd wedi helpu i ddatblygu’r prosiect. Mae cam 2 yn adeiladu ar y dulliau a ddatblygwyd a’r data a gasglwyd yng ngham 1.

Trwy sicrhau bod y gymuned yn cymryd rhan a hyfforddi gwirfoddolwyr fel gwyddonwyr dinasyddion, byddwn ni hefyd yn eu haddysgu am y bywyd morol gwerthfawr sydd ganddyn nhw ar drothwy eu drws a’u hannog i ymfalchïo yn eu treftadaeth naturiol ac yn ei dro ei hamddiffyn trwy newid eu hagweddau a’u hymddygiad. Bydd arolygon monitro tymor hir yn helpu i sicrhau bod y llamhidyddion a bywyd morol arall yn cael eu diogelu a byddan nhw’n parhau’n niferus o amgylch arfordir Sir Benfro i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau. Bydd y prosiect hwn yn gwneud gwahaniaeth parhaol i dreftadaeth naturiol trwy sefydlu data gwaelodlin ar gyfer llamhidyddion gan gynnwys symudiadau, ymddygiad a statws poblogaeth llamhidyddion. Bydd y data a gesglir yn cynorthwyo yn ein nod gyffredinol o ddiogelu Pen-gaer fel Parth Cadwraeth Morol. Bydd hefyd yn gwneud gwahaniaeth parhaol i’r gymuned trwy godi ymwybyddiaeth a’i chynnwys yn uniongyrchol wrth gasglu data. Bydd hyn yn rhoi synnwyr o gyfrifoldeb cymunedol iddyn nhw gan wella iechyd a lles unigol.

english-welsh_compact_cmyk